BURMISTRZ MIKOŁOWA

OGŁASZA
PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

  1.      Położonego w budynku przy ul. Stawowej 21/13 (parter), o powierzchni 8,82 m2
  - sposób użytkowania: działalność handlowa lub usługowa
  - stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 49,00 zł netto

Wadium w wysokości 864,00 zł

 2.      Położonego w budynku przy ul. Stawowej 21/17 (parter), o powierzchni 9,60 m2
  - sposób użytkowania: działalność handlowa lub usługowa
  - stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 39,00 zł netto

Wadium w wysokości 749,00 zł

 3.      Położonego w budynku przy ul. Stawowej 23/5 (parter), o powierzchni 8,82 m2
  - sposób użytkowania: działalność handlowa lub usługowa
  - stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 49,50 zł netto

Wadium w wysokości 873,00 zł

 4.      Położonego w budynku przy ul. Stawowej 23/11 (I piętro), o powierzchni 11,34 m2
  - sposób użytkowania: działalność handlowa lub usługowa
  - stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 10,00 zł netto

Wadium w wysokości 227,00 zł

 5.      Położonego w budynku przy ul. Stawowej 21/21 (I piętro), o powierzchni 7,14 m2
  - sposób użytkowania: działalność handlowa lub usługowa
  - stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 10,00 zł netto

Wadium w wysokości 143,00 zł

 Przetargi odbędą się w dniu 1 marca 2012 roku, kolejno o godz. 13.30, 13.40, 13.50, 14.00 i 14.10, w świetlicy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2.

Wadia na przetargi lokali użytkowych należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Mikołów, Mikołów, Rynek 16 lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie (nr rachunku bankowego 65 8436 0003 0000 0000 0071 0042), na dzień przed przetargiem (warunek ten jest spełniony, jeśli kwota wadium wpłynie na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień przetargu). Wadium przepada na rzecz Gminy Mikołów, jeżeli oferent, który wygrał przetarg, odmówi objęcia lokalu w posiadanie lub odmówi potwierdzenia zawarcia umowy na piśmie. Wadium jest zwracane po 7 dniach po odwołaniu, unieważnieniu bądź zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Przetargi będą prowadzone na podstawie Regulaminu dostępnego w Referacie Lokalowym Urzędu Miasta Mikołów, ul. Kolejowa 2, tel.: (32) 324 26 50.

Osoba przystępująca do przetargu bądź reprezentująca w przetargu osobę fizyczną lub prawną winna okazać dokument tożsamości, stosowne pełnomocnictwo, dowód wpłacenia wadium oraz potwierdzenie wpisu do odpowiedniego rejestru (potwierdzenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w wypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub odpis z odpowiedniego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego – w wypadku spółki handlowej).

Osoby chętne winny przed przetargiem podpisać stosowne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu oraz nie zalegać z jakimikolwiek płatnościami wobec Gminy Mikołów.

Wyżej wymienione lokale będzie można oglądać po uzgodnieniu terminu z przedstawicielami Referatu Lokalowego Urzędu Miasta Mikołów, ul. Kolejowa 2, tel.: (32) 324 26 50.

 Niniejsze ogłoszenie podano do publicznej wiadomości również poprzez wywieszenie go
na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na I piętrze w budynku Urzędu Miasta Mikołów przy Rynku 16, na tablicy ogłoszeń w budynku Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie,
ul. Kolejowa 2, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów (www.bip.mikolow.eu).

 Burmistrz Mikołowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.