Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Mikołowa
Rynek 16, pok. nr 1, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 84 02, 324 85 01
e-mail: um@mikolow.eu

Jednostka obsługująca

Referat Utrzymania Infrastruktury
Rynek 20, I piętro, pokój nr 8
tel.: (32) 324 84 77 do 78
e-mail: infrastruktura.komunalna@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi (ulicy) gminnej

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi udzielonego w drodze decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1140 z późn zm.).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U.  2016 poz. 1264).
 3. Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/561/2016 z dnia  16.12.2016 r. oraz uchwała nr XXII/302/2004 z dnia 25.05.2004 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego.

Wymagane dokumenty

1. Zajęcie pasa drogowego związane z wykonaniem robót lub umieszczeniem urządzeń:

 1. Wniosek (wniosek.pdf, wniosek.doc). 
 2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
 3. Projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez Powiatowy Zarząd Dróg w Łaziskach Górnych, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu, pojazdów lub pieszych. Projekt powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 4. Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót w przypadku, gdy nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.
 5. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzeniu robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
 6. Harmonogram robót w przypadkach etapowego prowadzenia robót.
 7. Projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym - do wglądu.

2.  Zajęcie pasa drogowego związane z umieszczeniem reklam:

 1. Wniosek (wniosek1.doc, wniosek1.pdf). 
 2. Projekt reklamy.

3.  Umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń infrastruktury technicznej:

 1. Wniosek (wniosek2.doc, wniosek2.pdf)
 2. mapę zasadniczą w dwóch egzemplarzach z wrysowanym przebiegiem urządzeń infrastruktury technicznej
 3. warunki techniczne podłączenia wydane przez właściciela sieci
 4. oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię udzielonego pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w kwocie 17 zł (jeśli w imieniu właściciela nieruchomości występuje pełnomocnik)

Opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam oraz obiektów handlowych w pasie drogowym  

Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
 1. jezdni do 20 % szerokości - 3,00 zł
 2. jezdni powyżej 20 % do 50 % szerokości - 5,00 zł
 3. jezdni powyżej 50 % szerokości - 7,00 zł
 4. chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i pieszo-jezdnych - 2,00 zł
 5. pozostałych elementów pasa drogowego nie wymienionych w pkt 1 ÷ 4 -1,00 zł 
Za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych ustala się następujące stawki roczne opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:
 1. w pasie drogowym – 20,00 zł
 2. na drogowym obiekcie inżynierskim - 100,00 zł 
Za umieszczenie obiektów i urządzeń budowlanych oraz reklam ustala się następujące stawki opłat:
 1. za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego przez rzut poziomy umieszczonego obiektu handlowego lub usługowego - 4,00 zł
 2. za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego przez rzut poziomy umieszczonych innych niż wymienione w pkt 1 obiektów lub urządzeń budowlanych - 3,00 zł
 3. za każdy dzień zajęcia związanego z umieszczeniem 1 m2  powierzchni reklamy- 5,00 zł
 4. za każdy dzień zajęcia związanego z umieszczeniem 1m2 powierzchni reklamy na  gminnych słupkach umiejscowionych w pasie drogowym - 1,00 zł
 5. dla reklam świetlnych i podświetlanych stawkę opłaty określonej w pkt 3 podwyższa się o 100 % 
Za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności ustala się stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego:
 1. ogródki letnie - 3,00 zł
 2. zagospodarowanie terenu przyległego do działki na własny użytek z przeznaczeniem tylko na ogródek przydomowy lub zagospodarowanie drobną zielenią - 0,10 zł
 3. pozostałe -2,00 zł 
Obiekty i urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej:
W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się stawkę opłaty za zajęcie 1 m2  pasa drogowego, za każdy dzień zajęcia, bez względu na zajętą część pasa drogowego oraz lokalizację - 0,50 zł
 
Za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu, ustala się następujące stawki roczne opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej:
a) w pasie drogowym – 10,00 zł
b) na drogowym obiekcie inżynierskim – 20,00 zł
 
Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej.

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Odbiór decyzji osobiście lub za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Burmistrza Mikołowa, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.