Wydział Księgowości Podatków i Opłat Lokalnych
Rynek 16, pokój nr 48, 22

tel.: (32) 324 85 34, (32) 324 84 46
e-mail: 
ksiegowosc.podatki@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 7.30 do 17.00
od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.00
piątek od 7.30 do 14.00

Uzyskanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

  1. Na wniosek podatnika organ podatkowy może udzielić ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci:
  • umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych lub odsetek za zwłokę,
  • odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty,
  • odroczenia lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę.
  1. Udzielanie ulg podatnikowi będącemu przedsiębiorcą odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
  2. Wniosek powinien zawierać wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres, identyfikator podatkowy (PESEL, NIP), żądanie oraz podpis, a także wskazanie organu, do którego kierowane jest żądanie. Ponadto wniosek powinien być uzasadniony ważnym interesem podatnika lub publicznym, który należy udokumentować.

Podstawa prawna

Art. 67a ustawy z dnia 29.08.1997 r.  Ordynacja podatkowa

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek.
  2. Udokumentowane dochody i wydatki.
  3. Oświadczenie o sytuacji finansowej oraz stanie majątkowym.
  4. W przypadku podatników prowadzących działalność gospodarczą – wypełniony:

a) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
b) Oświadczenie dotyczące powiązań (osobowych lub kapitałowych) spełniających definicję „jednego przedsiębiorstwa” w związku z ubieganiem się o pomoc de minimis 
c) Oświadczenie o nieotrzymywaniu pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie 

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji.

Termin załatwienia sprawy

Do 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane do 2 miesięcy, przy czym do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie zawiadamia się stronę podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Doręczenie decyzji przez pocztę za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.