Reta

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla obszaru w granicach wyznaczonych: DK 81 - torami PKP - potokiem Jamna - granicą miasta - ul. Jesionową - ul. Gliwicką - granice terenu objętego opracowaniem określa rysunek planu w skali 1 : 5 000.

Uchwała nr XXIX/436/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 28.12.2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa

Uchwała nr XL/375/2021 z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miast Mikołów dla obszaru Rety i Rety Śmiłowickiej - etap I