Uchwała nr XXI/495/2016 z dnia 30.08.2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów