Uchwała nr XXI/490/2016 z dnia 30.08.2016 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwały:
- nr XXXII/650/2017 z dnia 27.06.2017 r.
- nr XLV/812/2018 z dnia 28.08.2018 r.