Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1651/83/23 uchylające Zarządzenie Burmistrza Mikołowa w sprawie warunków oddawania powierzchni nieruchomości w najem, dzierżawę lub nieodpłatne użyczenie przeznaczonych na krótkotrwałe używanie ich w celch edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych, handlowo usługowych oraz pod reklamy, na terenie szkół i przedszkoli, dla których organzem założycielskim jest Gmina Mikołów