Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1636/68/23 w sprawie określenia warunków oddawania organizacjom pozarządowym powierzchni użytkowej budynku Rynek 2 w Mikołowie w nieodpłatne użyczenie w celach wypełniania zadań społecznie użytecznych