Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1635/67/23 w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania dokumentacji wymagającej zgodności z Systemem Informacji Miejskiej oraz uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXXIX/354/2021 z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane