Mikołów, dnia 03.02.2023 r.

RADA MIEJSKA MIKOŁOWA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa zwołuje na 14.02.2023 r. na godz. 1600  LXV Sesję Rady Miejskiej Mikołowa , w budynku przy ul. K. Miarki 15.

Porządek obrad:
 

    1. Otwarcie sesji. 

    2. Przyjęcie porządku obrad. 

    3. Wystąpienie Młodzieżowych Ambasadorów Pokoju. 

    4. Przyjęcie protokołów z sesji nr: LXIII/63/2022 oraz LXIV/64/2023.  

    5. Temat sesji: sport i kultura, w tym podsumowanie roku jubileuszowego.

    6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

        a) zmian w budżecie na 2023 rok,

        b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 – 2045,

        c) udzielenia pomocy Powiatowi Mikołowskiemu (138 715,00),

        d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (11 214,00),

        e) określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu kosztów jednorazowego przewozu, o którym mowa w art. 39a ust. 2 ustawy z dnia 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe,  

        f) zmiany uchwały Nr VII/61/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19.03.2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, 

        g) zmiany uchwały II/18/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27.11.2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, 

         h) zmiany uchwały Nr II/20/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27.11.2018 r. w sprawie wieloletniego gminnego „Programu osłonowego w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023,
         i) zmiany uchwały nr LIV/524/2022 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 5.04.2022 r. w sprawie zakresu pomocy świadczonej obywatelom Ukrainy przez Gminę Mikołów, 

        j) zmiany uchwały nr XXXVII/334/221 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 26.01.2021 r. w sprawie Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie, 

        k) wyrażenia zgody w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Mikołów prawa własności nieruchomości (dz. 657/9 i 660/9),  

        l) aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa, 

        m) przystąpienia Gminy Mikołów do Związku Stowarzyszeń Centrum Aktywności. 

    7. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa. 

    8. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał. 

    9. Interpelacje i zapytania radnych. 

    10. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, zapytania, wnioski. 

    11. Wolne głosy.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

Katarzyna Syryjczyk – Słomska
 

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.