Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1587/19/23 w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie