1. Cel zadania
  Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo – wychowawcze poprzez objęcie dzieci opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego prowadzonej w formie  opiekuńczej.
  Zadanie przewidziane do dofinansowania:
  Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla 15 dzieci w formie opiekuńczej w lokalu w Mikołowie, ul. Górnośląska 29.
 2. Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 160 000,00 zł.
 3. Oferty należy składać w Biurze podawczym Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój nr 1) w terminie do dnia 23 stycznia 2023 do godziny 17:00 - za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień jej doręczenia do Urzędu Miasta Mikołowa.
 4. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Ofertę należy sporządzić przez serwis https://mikolow.engo.org.pl/
 6. Wybór ofert nastąpi w terminie do 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.