Uchwała Nr 4200/III/244/2022 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Mikołów projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Mikołów na lata 2023 - 2045