1. Cel zadania
  Zadanie 1
  Prowadzenie klubu abstynenta dla osób uzależnionych od alkoholu, ich rodzin i bliskich.
  Zadanie 2
  Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego.
 2. Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 235 000,00 zł.
 3. Oferty należy składać w Biurze podawczym Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój nr 1) w terminie do 19 grudnia 2022 do godziny 17:00 - za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień jej doręczenia do Urzędu Miasta Mikołowa.
 4. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Ofertę należy sporządzić przez serwis https://mikolow.engo.org.pl/  
 6. Wybór ofert nastąpi w terminie do 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.