1. Cel zadania
    Popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.
  2. Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 35 000,00 zł.
  3. Oferty należy składać w Biurze podawczym Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój nr 1) w terminie do 19 grudnia 2023 do godziny 17:00 - za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień jej doręczenia do Urzędu Miasta Mikołowa.
  4. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  5. Ofertę należy sporządzić przez serwis https://mikolow.engo.org.pl/
  6. Wybór ofert nastąpi w terminie do 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.