• projekt uchwały nr 128/2022 w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2045
 • projekt uchwały nr 129/2022 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2023
 • projekt uchwały nr 133/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/219/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów
 • projekt uchwały nr 134/2022 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
 • projekt uchwały nr 135/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Waryńskiego
 • projekt uchwały nr 136/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Mokierskiej
 • projekt uchwały nr 137/2022 w sprawie zgody na zbycie nieruchmości położonej w Mikołowie przy ul. Mokierskiej
 • projekt uchwały nr 138/2022 w sprawie zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Jaskółczej
 • projekt uchwały nr 139/2022 w sprawie zgody na zbycie nieruchomości połóżonej w Mikołowie przy ul. Grażyńskiego
 • projekt uchwały nr 140/2022 w sprawie zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Reta Śmiłowicka
 • projekt uchwały nr 141/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Wyzwolenia
 • projekt uchwały nr 142/2022 w sprawie porozumienia między Gminą Mikołów a Miastem Łaziska Górne i Gminą Ornontowice
 • projekt uchwały nr 144/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi mikołowskiemu na dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień
 • projekt uchwały nr 145/2022 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach Gminy Mikołów
 • projekt uchwały nr 143/2022 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
 • apel w sprawie sytuacji finansowej Szpitala Powiatowego w Mikołowie
 • projekt uchwały nr 146/2022 w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa”
 • projekt uchwały nr 147/2022 w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok
 • projekt uchwały nr 150/2022 w sprawie uchwalenia aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mikołów
 • projekt uchwały nr 149/2022 w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022
 • projekt uchwały nr 148/2022 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2041