Informacja o wyniku naboru została usunięta ze względu na spełnienie minimalnego terminu publikacji, który wynosi trzy miesiące (art. 15 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.), osiągnięcie celu przetwarzania oraz zasadę ograniczonego przechowywania (art. 5 ust 1 lit. e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Burmistrz Mikołowa
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Inwestycji, Utrzymania Infrastruktury i Usług Komunalnych – w Referacie Inwestycji

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy po rozstrzygnięciu wyniku naboru.

 

Wymagania

I. Niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Wykształcenie budowlane wyższe lub średnie techniczne o profilu budowlanym;
 3. Na stanowisku inspektora: w przypadku posiadania wykształcenia wyższego - 3 letni staż pracy, natomiast przy wykształceniu średnim - 5 letni staż pracy;
 4. Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub sanitarnejuprawniające do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.);
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych;
 6. Nieposzlakowana opinia;
 7. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;
 9. Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa;
 10. Umiejętność czytania dokumentacji technicznej związanej z wykonywanymi obowiązkami.

II. Dodatkowe:

Biegła umiejętność obsługi urządzeń biurowych, umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office. 

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Udział w przygotowaniu dokumentacji dotyczącej inwestycji i remontów w zakresie budowlanym;
 2. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie budowlanym w ramach umów zawartych z wykonawcami robót. 

IV. Informacja o warunkach zatrudnienia:

 1. Miejsce pracy: budynek Urzędu Miasta, Rynek 20, 43-190 Mikołów;
 2. Praca na jedną zmianę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 3. Praca administracyjno-biurowa oraz praca w terenie - obszar Gminy Mikołów;
 4. Obiekt nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo;
 5. Praca przy monitorze ekranowym;
 6. Wykorzystanie samochodu prywatnego do celów służbowych w oparciu o zawartą umowę;
 7. Możliwość uczestniczenia w szkoleniach;
 8. Kandydat, który zostanie zatrudniony jest zobowiązany do doręczenia pracodawcy w ciągu 7 dni od dnia zatrudnienia - zaświadczenia o niekaralności z Ministerstwa Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Karny;
 9. Konieczność odbycia służby przygotowawczej zgodnie z art. 16 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.).

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W marcu 2022 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej był niższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub świadectwa ukończenia szkoły średniej technicznej;
 2. Świadectwa pracy, zaświadczenia jeśli kandydat jest zatrudniony - dokumentujące 3 letni staż pracy w przypadku posiadania wykształcenia wyższego, natomiast w przypadku posiadania wykształcenia średniego - 5 letni staż pracy;
 3. Kserokopia dokumentu - Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub sanitarnejuprawniające do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.);
 4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - Załącznik Nr 1 ;
 5. CV;
 6. List motywacyjny;
 7. Formularz oświadczeń - Załącznik Nr 2 ;
 8. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na oferowanym stanowisku - Załącznik Nr 3 ;
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) - Załącznik Nr 4 ;
 10. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a  ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
 11. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach/uprawnieniach jeżeli kandydat takie posiada (uprawnienia budowlane, kopie dokumentów potwierdzających przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, kopie dokumentów z odbytych szkoleń). 

Dokumenty można przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów, Rynek 16 lub składać w Urzędzie Miasta Mikołów, pokój nr 1 (Biuro Podawcze). Oferty muszą zawierać dopisek na kopercie ,,Oferta na stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji, Utrzymania Infrastruktury i Usług Komunalnych - w Referacie Inwestycji w Urzędzie Miasta Mikołów”.

Termin składania i przesyłania ofert od dnia 25.04.2022 r. do dnia 25.05.2022 r. (decyduje data wpływu dokumentów aplikacyjnych do Urzędu Miasta Mikołów).

Oferty, które wpłyną po terminie do Urzędu Miasta, będą nieczytelne lub nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów określonych w punkcie VI nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania, będą informowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, których oferty nie będą spełniały wymagań zawartych w ogłoszeniu nie będą powiadamiane, natomiast będą mogły uzyskać telefoniczną informację w tej sprawie. Informacje związane z procedurą naboru udzielane będą w dniach i godzinach pracy Urzędu Miasta pod numerem (32) 3248410.