Mikołów, dnia 11.12.2017 r.

RADA MIEJSKA 
 MIKOŁOWA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) Przewodniczący Rady Miejskiej, zwołuje na 19.XII.2017 r. na godz. 1700 XXXVII Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, która odbędzie się w budynku Urzędu przy ul. K. Miarki 15.  

Porządek obrad:

Otwarcie sesji – 

1. Stwierdzenie prawomocności sesji.  

2. Wybór sekretarzy.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu.

5. Interpelacje radnych.

6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.

7. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej i komisji na 2018 rok.  

8. Podjęcie uchwały w spr. przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej lata 2018–2028-druk nr 1;

9. Uchwalenie budżetu miasta Mikołowa na 2018 rok, w tym:

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej;

b) odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej.

c) przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii komisji Rady Miejskiej oraz wniosków radnych;

d) dyskusja nad projektem budżetu i przegłosowanie ewentualnych wniosków;

e) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2018 – druk nr 2.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

- korekty zapisu punktu 12 załącznika nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr XXXVI/689/2017 z dnia 21.11.2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok– druk nr 3;

- zmian w budżecie na 2017 rok – druk nr 3a;

- zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2028 – druk nr 4;

- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (18.500,00) – druk nr 5;

- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na rok 2018 (450.000,-) – druk nr 6;

- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na rok 2018 (9.000,-) – druk nr 6a;

- udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Śl. w roku 2018 (KZK GOP) – druk nr 7;

- udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Śl. w roku 2018 (MZK Tychy) – druk nr 8;

- wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – druk nr 8a;

- zezwolenia na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Mikołów (dz. 1007/56) – druk nr 9;

- zezwolenia na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Mikołów (dz. 2398/21) – druk nr 10;

- zatwierdzenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017 - 2021– druk nr 11;

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla obszaru położonego przy ul. Sosnowej – druk nr 12;

 - zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zag. przestrzennego miasta Mikołowa– druk nr 13;

- przyjęcia Statutu dzielnicy Kamionka będącej jednostką pomocniczą gminy Mikołów– druk nr 14;

- zmiany lokalnego programu pomocy społecznej – druk nr 15;

- skargi na Burmistrza Mikołowa – druk nr 16.

11. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej Mikołowa.

12 . Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.

13. Wolne głosy i wnioski.                                                         

   PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

Michał Rupik

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.