Mikołów, dnia 10.11.2017 r.

RADA MIEJSKA
MIKOŁOWA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) Przewodniczący Rady Miejskiej, zwołuje na 21.XI.2017 r. na godz. 1700  XXXVI Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, która odbędzie się w budynku Urzędu przy ul. K. Miarki 15.

Porządek obrad:

Otwarcie sesji –
1. Stwierdzenie prawomocności sesji. 

2. Wybór sekretarzy.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu.

5. Interpelacje radnych.

6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie na 2017 rok – druk nr 1;

- zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2028 – druk nr 2;

- finansowego wsparcia Policji w wysokości 30.000,00 – druk nr 3;

- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok – druk nr 4;

- opłaty od posiadania psów na rok 2018 – druk nr 5;

- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018– druk nr 6;

- przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018– druk nr 7;

- przyznania stypendiów dla uczniów i studentów wytypowanych przez komisję ds. rozpatrywania wniosków o udzielenie stypendiów Burmistrza Mikołowa – druk nr 8;

- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków Mikołowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Mikołowie – druk nr 9;

- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Mikołowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Marii Konopnickiej w Mikołowie – druk nr 10;

- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Gustawa Morcinka w Mikołowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 im. Gustawa Morcinka  w Mikołowie – druk nr 11;

- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II  w Mikołowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 im. Jana Pawła II  w Mikołowie – druk nr 12;

- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego  w Mikołowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Mikołowie – druk nr 13;

- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 8  im. Wojciecha Korfantego w Mikołowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im. Wojciecha Korfantego w Mikołowie– druk nr 14;

- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Janusza Korczaka w Mikołowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 11 im. Janusza Korczaka w Mikołowie – druk nr 15;

- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Józefa Janika w Mikołowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 12 im. Józefa Janika w Mikołowie – druk nr 16;

- przyjęcia Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 – druk nr 17;

- nadania nazw: Sowia, Jastrzębia, Skowronków, Szpaków, Drozdów drogom wewnętrznym w Mikołowie- druk nr 18;

- aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Mikołowa – druk nr 19. 

8. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej Mikołowa.

9. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.

10. Wolne głosy i wnioski.

 PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

                  Michał Rupik

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.