Mikołów, dnia 11.09.2017 r.

RADA MIEJSKA 
MIKOŁOWA                                                          

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej, zwołuje na 19 września 2017r. na godz. 1700  XXXIV Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, w budynku Urzędu Miasta Mikołowa przy ul. K. Miarki 15.

 Porządek obrad:

Otwarcie Sesji –
1. Stwierdzenie prawomocności Sesji.  2. Wybór sekretarzy.3. Przyjęcie porządku obrad.4. Przyjęcie protokołu.5. Interpelacje Radnych.6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.7. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 roku.8. Podjęcie uchwał w sprawie:- uchylenia załącznika nr 1 do uchwały nr XXXII/640/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27.06.2017r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok i przyjęcia skorygowanego załącznika nr 1 do ww uchwały – druk nr 1;- uchylenia załącznika nr 1 do uchwały nr XXXIII/654/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29.08.2017r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok i przyjęcia skorygowanego załącznika nr 1 do ww uchwały – druk nr 1a;- zmian w budżecie na 2017 rok – druk nr 2;- zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2028 – druk nr 3;- nadania Statutu Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie – druk nr 4;- nadania Statutu Szkole Podstawowej nr 10 im. Jerzego Kukuczki w Mikołowie – druk nr 5;- przyjęcia statutu dzielnicy Kamionka będącej jednostką pomocniczą gminy Mikołów – druk nr 6;- zmiany nazwy osiedla w Mikołowie – druk nr 7;- aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa – druk nr 8; 9. Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Mikołowa.10. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.11. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.12. Wolne głosy i wnioski.  

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

Michał Rupik

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.