RADA MIEJSKA                                                                                             Mikołów, dnia 18.08.2017 r.

   MIKOŁOWA                                                                    

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku                            (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn.zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej, zwołuje na 29sierpnia 2017r. na godz. 1700  XXXIII Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, w budynku Urzędu Miasta Mikołowa przy ul. K. Miarki 15.

 

Porządek obrad:

Otwarcie Sesji – 

1. Stwierdzenie prawomocności Sesji.  

2. Wybór sekretarzy.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu.

5. Interpelacje Radnych.

6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.

7. Temat sesji: ochrona środowiska,

- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Mikołów na lata 2017 – 2020” – druk nr 1.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zmian w budżecie na 2017 rok – druk nr 2;

- zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2028 – druk nr 3;

- dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Mikołów instrumentem płatniczym – druk nr 4;

- niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Mikołów i jej jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł – druk nr 5;

- uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Mikołów na 2017–2019–druk nr 6;

- uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Mikołów na lata 2017 – 2020 – druk nr 7;

- zmiany uchwały nr XXXI/626/2017 RM Mikołowa w sprawie powołania Rady Seniorów w Mikołowie oraz nadania jej statutu – druk nr 8;

- nadania Statutu Szkole Podstawowej nr 10 im. Jerzego Kukuczki w Mikołowie – druk nr 9;

- nadania Statutu Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie – druk nr 10;

- zmiany uchwały w sprawie Statutu Dziennego Domu Pomocy w Mikołowie – druk nr 11;

- zmiany uchwały nr XXIV/548/2016 RM Mikołowa z dnia 22.11.2016 r. zmieniającej uchwałę nr XXI/501/2016 RM Mikołowa z dnia 30.08.2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Mikołów oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi – druk nr 12;

- zmiany uchwały nr XXV/568/2016 RM Mikołowa z dnia 16.12.2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi w zakresie zamówień publicznych, dla jednostek organizacyjnych Gminy Mikołów oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi – druk nr 13;

- utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Mikołów – dzielnicy Wymyślanka – druk nr 14;

- utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Mikołów – dzielnicy Reta-Goj – druk nr 15;

- przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Konst. 3 Maja – druk nr 16;

- ustanowienia służebności gruntowej – druk nr 17;

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Gliwickiej i Rety Śmiłowickiej w Mikołowie – druk nr 18;

 9. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.

10. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.

11. Wolne głosy i wnioski.                                                            

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

                  Michał Rupik 

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę                        do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.