RADA MIEJSKA                                                                                                        

MIKOŁOWA  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa zwołuje na 27czerwca 2017r. na godz. 1700  XXXII Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, w budynku przy ul. K. Miarki 15.  

Porządek obrad:

Otwarcie Sesji

1. Stwierdzenie prawomocności sesji.  
2. Wybór sekretarzy.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu.
5. Interpelacje radnych.
6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
7. Tematy sesji:
- informacja dotycząca mikołowskich szpitali w świetle zmian – utworzenie sieci szpitali,
- gospodarka odpadami komunalnymi.          
8. Wykonanie budżetu za 2016 rok:
a) przedstawienie:
- sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa wraz z informacją o stanie mienia Gminy Mikołów oraz rocznego sprawozdania finansowego Gminy Mikołów za 2016 rok, 
- opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok oraz opinii komisji stałych Rady,
- wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
- opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej;
b) podjęcie uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2016 rok - druk 1,
- udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mikołowa z tytułu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2016 rok - druk nr 2.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie na 2017 rok – druk nr 3;
- zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017–2028 – druk nr 4; 
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu – druk nr 5; 
- dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków – druk nr 6; 
- przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczych Straży Pożarnych – druk nr 7; 
- zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na modernizacji źródeł ciepła – druk nr 8; 
- określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Mikołów – druk nr 9; 
- przeznaczenia do zbycia działki położonej w Mikołowie przy ul. Na Wzgórzu, obręb Mikołów (nr 1504/206) – druk nr 10; 
- przeznaczenia do zbycia działki położonej w Mikołowie przy ul. Na Wzgórzu, obręb Mikołów (nr 1505/206) – druk nr 11;  
- przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Młyńskiej – druk nr 12;  
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Gliwickiej i Rety Śmiłowickiej w Mikołowie – druk nr 13;   
- zmiany Uchwały nr VIII/134/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości za gospodarowania odpadami komunalnymi – druk nr 14; 
- zmiany Uchwały nr XVII/401/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie regulaminu czystości i porządku na terenie gminy Mikołów – druk nr 15. 
10. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej Mikołowa.
11. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
12. Wolne głosy i wnioski.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

                  Michał Rupik 

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.