Mikołów, dnia 15.05.2017 r.

RADA MIEJSKA                                                                                           

MIKOŁOWA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej, zwołuje na 23 maja 2017 r. na godz. 1700  XXXI Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, w siedzibie Rady Dzielnicy Kamionka przy ul. Katowickiej 91

 Porządek obrad:

Otwarcie Sesji – 

 

1. Stwierdzenie prawomocności Sesji.  

2. Wybór sekretarzy.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu.

5. Interpelacje Radnych.

6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.

7. Tematy sesji:

a) bezpieczeństwo w mieście,
b) polityka senioralna, w tym podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów w Mikołowie oraz nadania jej statutu – druk nr 1;
c) pomoc społeczna, w tym przyjęcie sprawozdań:
- z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie za rok 2016,
- ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016,
- z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016.

8. Przyjęcie sprawozdań:

- z realizacji w 2016 roku gminnych programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
- stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2016 rok.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zmian w budżecie na 2017 rok – druk nr 2;
- zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2028 – druk nr 3;
- trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej – druk nr 4;
- przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących utworzenia nowej jednostki pomocniczej - dzielnicy Reta Goj – druk nr 5;
- zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie – druk nr 6;
- zmiany uchwały nr XII/276/2015 Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie Statutu Miasta Mikołowa - druk nr 7;
- określenia kryteriów oraz przyznania określonej liczby punktów i określenia niezbędnych dokumentów potwierdzających ich spełnienie w postępowaniu rekrutacyjnym do przyjęcia kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów - druk nr 8;
- określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów – druk nr 9;
- zmiany nazwy ulic oraz osiedla w Mikołowie (Kawalca, 15 Grudnia, 22 Lipca, M.Buczka, J.Rajcy, O. Langego, os. XXX-lecia PRL) – druk nr 10;
- zmiany nazwy ulicy w Mikołowie (J. Wieczorka) – druk nr 11;
- skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej druk nr 12. 

 10. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej, w tym przyjęcie Protokołu kontroli nr 3/2017 Komisji nr 8 Rewizyjnej dot. zadania: rozpatrzenie wątpliwości związanych z podpisaniem dokumentów pomiędzy gminą Mikołów a Związkiem Stowarzyszeń ŚOB oraz Związkiem Stowarzyszeń ŚOB a Golf Park Mikołów.

11. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.

12. Wolne głosy i wnioski.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

                  Michał Rupik  

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.

Dla osób chętnych będzie zorganizowany transport – wyjazd o godz. 16 15 z parkingu znajdującego się za budynkiem Urzędu Miasta.