Mikołów, dnia 13.04.2017 r.

RADA MIEJSKA                                                                                           

MIKOŁOWA

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej, zwołuje na 25 kwietnia 2017 r. na godz. 1700  XXIX Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, w budynku przy ul. K. Miarki 15.  

Porządek obrad:

Otwarcie Sesji –   

1. Stwierdzenie prawomocności Sesji.  
2. Wybór sekretarzy.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu.
5. Interpelacje Radnych.
6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
7. Temat sesji: Śląski Ogród Botaniczny.       
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie na 2017 rok – druk nr 1;
- zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2028 – druk nr 2;
- emisji obligacji oraz zasad  ich zbywania, nabywania i wykupu – druk nr 3;
- Statutu Dziennego Domu Pomocy w Mikołowie – druk nr 4;
- podjęcia przez Rząd działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce – druk nr 5;
- wyrażenia zgody na zawarcie porozumień dotyczących kierowania osób do uczestnictwa w zajęciach realizowanych w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie – druk nr 6;
- aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów – druk nr 7;
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla obszaru położonego przy ul. Sosnowej – druk nr 8;
- przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Ks. Górka 46 – druk nr 9;
- przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Cieszynie przy ul. Gołębiej 4 – druk nr 10;
- zezwolenia na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Mikołów (ul. św. Wojciecha – SP nr 5) – druk nr 11;
- przyjęcia dokumentu „Zintegrowana strategia rozwoju dla obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2017 - 2025" w ramach projektu partnerskiego "J-ednolta S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST” – druk nr 12.
9. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.
10. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
11. Wolne głosy i wnioski. 

 

 

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
Michał Rupik 

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.