Mikołów, dnia 05.04.2017 r.

RADA MIEJSKA
MIKOŁOWA                                                                                   

  Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Mikołowa, Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje na dzień 11 kwietnia 2017 roku na godz. 1700 XXVIII Sesję – nadzwyczajną – Rady Miejskiej Mikołowa, w budynku przy ul. K. Miarki 15. 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności Sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Mikołów dotyczących wejścia gminy Mikołów w skład Związku Metropolitalnego w województwie śląskim.
5. Zamknięcie Sesji.
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

Michał Rupik  

 Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zaproszenie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.