Mikołów, dnia 06.02.2017 r.

RADA MIEJSKA     
   MIKOŁOWA                                                                    

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) Przewodniczący Rady Miejskiej, zwołuje na 14 lutego 2017 r. na godz. 1700  XXVI Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, w budynku przy ul. K. Miarki 15.  

Porządek obrad:

Otwarcie Sesji – 

  1. Stwierdzenie prawomocności Sesji.  
  2. Wybór sekretarzy.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu.
  5. Interpelacje Radnych.
  6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
  7. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji oraz Rady Miejskiej Mikołowa za 2016 rok.
  8. Reforma ustroju szkolnego.    
  9. Podjęcie uchwał w sprawie:

- projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego – druk nr 1;
- zmian w budżecie na 2016 rok – druk nr 2;
- zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2028 – druk nr 3;
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu ((Izba Wytrzeźwień) – druk nr 4;
- przyznania dotacji z budżetu Gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej – druk nr 5;
- zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – druk nr 6;
- dopłat do 1m3 wody i 1m3 odprowadzanych ścieków wynikających z taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mikołów – druk nr 7;
- zezwolenia na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Mikołów – druk nr 8;
- przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Bluszcza – druk nr 9;
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa - Borowa Wieś przy ul. Buczka II – druk nr 10;
- nadania imienia placowi (ul. Kard. S. Wyszyńskiego H. Kobernickiej) – druk nr 11;
- wprowadzenia „Programu Karty Mieszkańca Gminy Mikołów” – druk nr 12;
- przyjęcia dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-2020 z perspektywą do 2022 roku” – druk nr 13;
- uchylenia uchwały nr XX/471/2016 RM Mikołowa z dn. 28.06.2016 r. w spr. przyjęcia zmian do uchwały nr XXVII/583/2013 RM Mikołowa z dnia 29.01.2013 r. w spr. uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym gminy Mikołów na lata 2013-2017 oraz przyjęcia zmiany do Uchwały nr XXVII/583/2013 RM Mikołowa z dn. 29.01.2013 r. w spr. uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym gminy Mikołów na lata 2013-2017 – druk nr 14;
- skargi na Burmistrza Mikołowa (A.W.) – druk nr 15.

10.  Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
11.  Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
12.  Wolne głosy i wnioski. 

 

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA     

              Michał Rupik 

 Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.