• projekt uchwały nr 1/2022 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola nr 8 w Mikołowie
  • projekt uchwały nr 2/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury
  • projekt uchwały nr 3/2022 w sprawie dopłaty do 1 m3 odprowadzanych ścieków wynikającej z taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mikołów
  • projekt uchwały nr 4/2022 w sprawie uzupełnienia dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-2020 z perspektywą do 2022 roku”
  • projekt uchwały nr 5/2022 w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok
  • projekt uchwały nr 6/2022 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa na lata 2022-2041 
  • projekt uchwały nr 8/2022 w sprawie przekazania organowi właściwemu petycji Fundacji im. Nikoli Tesli z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany obowiązujących przepisów prawa 
  • projekt uchwały nr 7/2022 w sprawie oświadczenia Rady Miejskiej Mikołowa zawierającego stanowisko wobec przebiegu proponowanych nowych wariantów trasy linii kolejowych w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego