1.  Zadania do realizacji:
    1) Klub Młodzieżowy
    2) Klub Abstynenta
    3) Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
  2. Na realizację konkursu przeznacza się kwotę 200 000,00 zł.
  3. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów, pok. 102, poniedziałek w godz. 7:30 do 17:00, wtorek - czwartek w godz. 7:30 - 15:30, piątek w godz. 7:30 do 14:00 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2021 roku.
  4. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie 30 dni od daty zakończenia składania ofert z zastrzeżeniem dla ewentualnych odwołań.