Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego Gminy Mikołów w dziedzinie pomocy społecznej.

 1. Zadania przewidziane do dofinansowania
  Przygotowanie oraz dowóz do miejsca zamieszkania uczestników projektu posiłku dla max. 20 osób dziennie.
 2. Cel zadania:
  Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie posiłku w dni świąteczne (wolne od pracy) tj. sobotę i niedzielę uczestnikom projektu „(Nie)-samo-dzielni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT
 3. Adresaci:
  Uczestnicy projektu „(Nie)-samo-dzielni” tj. osoby starsze, niepełnosprawne i niesamodzielne będące mieszkańcami gminy Mikołów.
 4. Termin realizacji:
  Od dnia podpisania umowy – do 28.08.2022 r.
 5. Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 72 800,00 zł.
 6. Oferty należy składać w Biurze podawczym Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój nr 1) w terminie do dnia 17 listopada 2021 do godziny 15:30.