Nr MPZP

M_114

Nazwa planu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Mieczysława Dzieńdziela w Mikołowie

Rejon

Reta

Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa

XLV/422/2021 z dnia 24.08.2021 r.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Poz. 5621 z 2.09.2021 r.

Status

obowiązujący od 3.10.2021 r.