UCHWAŁA NR XLVI/438/2021

RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

z dnia 21 września 2021 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Wiosennej w Mikołowie