UCHWAŁA NR XLVI/437/2021

RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

z dnia 21 września 2021 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określanego jako Gniotek