UCHWAŁA NR XLVI/436/2021

RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

z dnia 21 września 2021 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii publicznych dróg gminnych oraz określenia przebiegu tych dróg