UCHWAŁA NR XLVI/435/2021

RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

z dnia 21 września 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały nr II/21/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawieszczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługiopiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzenia mi psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od tych opłat, a także trybu ich pobierania