Uchwała Nr 4200/III/111/2021 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Mikołowa sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok