Uchwała Nr 4200/III/12/2021 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Mikołów wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań