Uchwała nr XXXVII/334/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.198.2021 - stwierdzenie nieważności uchwały w części określonej w:
1) § 3 ust. 1 pkt 1 i 3 Statutu stanowiącego Załącznik do uchwały, dalej jako "Statut" oraz § 3 ust. 1 pkt 2 i 4 Statutu w zakresie, w jakim dotyczy parkingów i terenów zielonych w obrębie dróg publicznych,
2) § 3 ust. 1 pkt 10 Statutu.

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwałę nr LV/538/2022 z dnia 26.04.2022 r.