Nr MPZP

M_90

Nazwa planu

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu Reta, Reta Śmiłowicka w rejonie ul. Reta Śmiłowicka II

Rejon

Reta

Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa

Nr XVIII/445/2016 z dnia 26.04.2016 r.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Poz. 2586 z dnia 9.05.2016 r.

Status

nieobowiązujący od dnia 1.05.2021 r.