Nr MPZP

M_69

Nazwa planu

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu położonego przy ul. Szkolnej

Rejon

Bujaków

Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa

Nr XI/253/2015 z dnia 25.08.2015 r.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Poz. 4512 z dnia 7.09.2015 r.

Status

obowiązujący