Nr MPZP

M_101

Nazwa planu

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach działek nr 79/1 i 78/1 przy ul. Gliwickiej

Rejon

Borowa Wieś

Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa

Nr XLI/1077/2014 z dnia 27.05.2014 r.

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.21.2014 Wojewody Śląskiego z dnia 1 lipca 2014 r. stwierdzające nieważność uchwały w części określonej w §7 w zakresie słów „zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Poz. 3866 z dnia 08.07.2014 r.

Status

obowiązujący