Nr MPZP

M_95

Nazwa planu

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu położonego przy ul. Dzieńdziela

Rejon

Reta

Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa

Nr XLI/1076/2014 z dnia 27.05.2014 r.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Poz. 3140 z dnia 06.06.2014 r.

Status

nieobowiązujący od dnia 1.05.2021 r.