Nr MPZP

M_58A

Nazwa planu

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu przy ul. Porazińskiej, obejmującego działki: 1359/11, 1397/11, 1224/11, 1904/70, 1601/70 oraz części działek 1099/4 i 1451/11

Nr uchwały Rady Miejskiej Mikołowa

XLIX/1001/2010 z dnia 31.08.2010 r.

Rejon

Kamionka

Odniesienie do BIP

Informacje na temat planu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Nr 242 poz. 3673 z dnia 16.11.2010 r.

Status

obowiązujący