Nr MPZP

M_33

Nazwa planu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa obejmującego teren pomiędzy ul. Gliwicką i Skalną

Nr uchwały Rady Miejskiej Mikołowa

VIII/99/2007 z dnia 24.04.2007 r.

Rejon

Reta

Odniesienie do BIP

Informacje na temat planu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Nr 103 poz. 2096 z dnia 15.06.2007 r.

Status

nieobowiązujący od dnia 1.05.2021 r.