Nr MPZP

M_04

Nazwa planu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa obejmujący obszar w granicach wyznaczonych: DK 81 - ul. Wojska Polskiego – Łączna - Gliwicka z wyłączeniem odcinka ul. Różanej (K11D) w obrębie działki nr 807/100

Rejon

Goj

Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa

XXV/345/2004 z dnia 31.08.2004 r.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Nr 99 poz. 2811 z dnia 20.10.2004 r.

Status

obowiązujący w części