Tomasz Palka

pok. nr 6, Rynek 20, 43-190 Mikołów
tel.: 32 324 85 80
e-mail: tomasz.palka@mikolow.eu

Godziny urzędowania
poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Do zakresu działania Głównego Specjalisty ds. Remontów Dróg w szczególności należy:
a) kontrola stanu technicznego dróg gminnych publicznych i wewnętrznych;
b) przygotowanie zakresu rzeczowego dla potrzeb bieżącego utrzymania i remontów dróg;
c) prowadzenie nadzoru nad zadaniami związanymi z remontami i przebudową dróg oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego;
d) koordynowanie działań prowadzonych w pasie drogowym przez Zakład Usług  Komunalnych w zakresie utrzymania i remontów bieżących;
e) kontrola robót prowadzonych w pasie drogowym przez podmioty prywatne wraz z odbiorami pasa drogowego w zakresie przebudowywanych sieci;
f) przeprowadzanie okresowych przeglądów stanu technicznego dróg gminnych oraz sporządzanie wniosków do protokołów;
g) przygotowanie i rozliczanie obiektów wraz z prowadzeniem nadzorów nad realizacją robót drogowych stanowiących zadania Gminy;
h) współdziałanie z Zakładem Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w zakresie planowanych modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnych;
i) odbiory infrastruktury technicznej pasa drogowego po usunięciu awarii;
j) organizowanie wizji i oględzin w terenie, w celu rozwiązania spraw i wniosków dotyczących infrastruktury drogowej;
k) opiniowanie i zatwierdzanie projektów zmiany organizacji ruchu drogowego na czas trwania robót oraz docelowej organizacji ruchu drogowego;
l) wnioskowanie zmian w stałej organizacji ruchu drogowego;
m) współpraca w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego z właściwymi organami;
n) prowadzenie nadzoru nad realizacją oznakowania drogowego na terenie dróg gminnych;
o) przyjmowanie wszelkich spraw i zgłoszeń interwencyjnych wraz z podjęciem niezbędnych w tym zakresie działań;
p) przygotowanie pism i korespondencji w zakresie remontów i utrzymania bieżącego dróg;
q) przygotowanie pism do Komisji Rady Miejskiej, Sołectw i Rady Dzielnicy.