kierownik: Agnieszka Ganiek
tel.: 734 424 349
e-mail:
agnieszka.ganiek@mikolow.eu

tel.: 32 32 48 461, 690 468 162

Godziny urzędowania
poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Do zakresu działania Biura Organizacji Pozarządowych w szczególności należy:

 1. Realizacja zadań dotyczących procesów współpracy z organizacjami pozarządowymi:
 • koordynacja współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
 • opracowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
 • prowadzenie spraw w zakresie udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów przyznanych im w związku z realizacją programu współpracy;
 • koordynacja procesu udzielania dotacji w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz w oparciu o ustawę o zdrowiu;
 • koordynacja współpracy między organizacjami pozarządowymi a komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi miasta;
 • inicjowanie i udział w opracowywaniu projektów (strategii, programów) adresowanych do wolontariuszy i organizacji pozarządowych, realizujących działania na rzecz mieszkańców Gminy Mikołów;
 • podejmowanie inicjatyw rozwijających wolontariat;
 • organizacja posiedzeń Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
 • wspieranie organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu na działalność środków pochodzących spoza budżetu miasta oraz w zakresie merytorycznym;
 • administrowanie stroną internetową, mediami społecznościowymi skierowanymi do organizacji pozarządowych;
 • podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału organizacji pozarządowych z terenu Gminy Mikołów w zakresie działalności pożytku publicznego.
 1. Realizacja zadań dotyczących procesów rozwoju społeczeństwa obywatelskiego:
 • koordynacja konsultacji społecznych wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego;
 • inicjowanie działań mających na celu powstanie partnerstw lokalnych;
 • pełnienie roli konsultacyjnej w przedsięwzięciach, których realizacja wpływa na poziom i jakość funkcjonowania organizacji pozarządowych w Gminie Mikołów;
 • prowadzenie polityki informacyjnej dotyczącej organizacji pozarządowych oraz szerzenie idei społeczeństwa obywatelskiego wśród mieszkańców miasta;
 • organizacja konferencji, seminariów, szkoleń dotyczących III sektora, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wolontariatu;
 1. Realizacja inicjatywy lokalnej w tym:
 • koordynacja procedury inicjatywy lokalnej w Gminie;
 • prowadzenie akcji edukacyjnej dotyczącej inicjatywy lokalnej;
 • przyjmowanie wniosków o realizację zadania publicznego w zakresie inicjatywy lokalnej;
 • organizacja prac komisji ds. inicjatyw lokalnych
 1. Prowadzenie Centrum Aktywności Społecznej świadczącego bezpłatne usługi doradcze, szkoleniowe dla organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej oraz mieszkańców zainteresowanych wolontariatem lub podjęciem działalności w trzecim sektorze oraz działaniach obywatelskich.
  Centrum Aktywności Społecznej
  ul. Jana Pawła II 4, 43-190 Mikołów
  e-mail:
  ngo@mikolow.eu   
 2. Współpraca z innymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi, w szczególności z Biurem Aktywności Obywatelskiej i Głównym Specjalistą ds. Polityki Senioralnej.