Informacja o wyniku naboru została usunięta ze względu na spełnienie minimalnego terminu publikacji, który wynosi trzy miesiące (art. 15 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.), osiągnięcie celu przetwarzania oraz zasadę ograniczonego przechowywania (art. 5 ust 1 lit. e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Burmistrz Mikołowa
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora
w Wydziale Ochrony Środowiska

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy po rozstrzygnięciu wyniku naboru.

Wymagania

I. Niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności: inżynieria środowiska, ochrona środowiska, geologia, geografia;
 3. Udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy;
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych;
 5. Nieposzlakowana opinia;
 6. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;
 8. Posiadanie prawa jazdy kategorii B;
 9. Dobra znajomość przepisów:
 • ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 roku (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz.310);
 • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256);
 • ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (rozdziałów 1,2,3,5) z dnia 13 września 1996 roku (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1439).
 1. Znajomość przepisów w zakresie zadań wykonywanych na danym stanowisku:
 • ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 21 kwietnia 2001 roku (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1219);
 • ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 03 października 2008 roku (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 283);
 • ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 1966 roku (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1427);
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office – w stopniu dobrym.

II. Dodatkowe:

 Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne: komunikatywność, rzetelność, dokładność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu. 

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy prawo wodne w tym przygotowywanie decyzji nakazujących właścicielowi gruntu przywrócenie poprzedniego stanu wody na gruncie lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom;
 2. Prowadzenie spraw dotyczących interwencji w obszarze gospodarki wodno-ściekowej;
 3. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska w zakresie dotyczącym ochrony wód w tym rozpatrywanie zgłoszeń przydomowych oczyszczalni ścieków;
 4. Występowanie z upoważnienia Burmistrza w sprawach o wykroczenie przeciwko ustawie: Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne;
 5. Prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w zakresie dotyczącym wykonywanych czynności;
 6. Nadzorowanie realizacji obowiązków określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie przyłączania nieruchomości na terenie Mikołowa do istniejącej sieci kanalizacyjnej;
 7. Prowadzenie postępowań oraz przygotowywanie decyzji nakazujących wykonanie obowiązku określonego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie przyłączania nieruchomości na terenie Mikołowa do istniejącej sieci kanalizacyjnej;
 8. Prowadzenie postępowań egzekucyjnych w administracji celem wyegzekwowania wykonania decyzji wydanych w ramach zakresu obowiązków;
 9. Przygotowywanie wniosków wraz z kompletem materiałów niezbędnych dla wyłonienia wykonawcy przyłącza kanalizacyjnego w przypadku stosowania postępowania egzekucyjnego w administracji celem wyegzekwowania wykonania decyzji nakazujących przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
 10. Opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz programów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej;
 11. Przygotowywanie raportów oraz sprawozdań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej;
 12. Przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń i regulaminów dotyczących dotacji celowych udzielanych osobom fizycznym na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką wodno-ściekową;
 13. Prowadzenie spraw oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących dotacji celowych udzielanych osobom fizycznym na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką wodno-ściekową;
 14. Opiniowanie wniosków dotyczących dotacji celowych udzielanych osobom fizycznym na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska;
 15. Udzielanie pisemnych odpowiedzi na wnioski, pisma oraz zapytania dotyczące zadań objętych zakresem czynności;
 16. Prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalnością Wydziału w tym:

          a) archiwizacja dokumentów,
          b) udzielanie pisemnych odpowiedzi na wnioski, pisma oraz zapytania dotyczące zadań objętych zakresem czynności,
          c) wypełnianie ankiet dotyczących tematyki objętej zakresem czynności.

IV. Informacja o warunkach zatrudnienia:

 1. Miejsce pracy: budynek Urzędu Miasta, Rynek 16, 43-190 Mikołów;
 2. Praca na jedną zmianę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 3. Praca administracyjno-biurowa oraz praca w terenie - obszar Gminy Mikołów;
 4. Obiekt nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo;
 5. Praca przy monitorze ekranowym;
 6. Możliwość uczestniczenia w szkoleniach;
 7. Kandydat, który zostanie zatrudniony jest zobowiązany do doręczenia pracodawcy w ciągu 7 dni od dnia zatrudnienia - zaświadczenia o niekaralności z Ministerstwa Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Karny;
 8. Konieczność odbycia służby przygotowawczej zgodnie z art. 16 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1282).

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 

W listopadzie 2020 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej był niższy niż 6%. 

VI. Wymagane dokumenty:

 1. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów;
 2. Świadectwa pracy, zaświadczenia jeżeli kandydat jest zatrudniony – dokumentujące 3 letni staż pracy
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - Załącznik Nr 1 ;
 4. CV;
 5. List motywacyjny;
 6. Formularz oświadczeń - Załącznik Nr 2 ;
 7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na oferowanym stanowisku - Załącznik Nr 3 ;
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (t.j. z 2019 r. poz. 1781) - Załącznik Nr 4 ;
 9. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
 10. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach.

Dokumenty można przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów, Rynek 16 lub składać w Urzędzie Miasta Mikołów (urna znajdująca się w przedsionku Urzędu). Oferty muszą zawierać dopisek na kopercie ,,Oferta na stanowisko inspektora w Wydziale Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Mikołów”. Termin składania i przesyłania ofert od dnia 28.12.2020 r. do dnia 12.01.2021 r. (decyduje data wpływu dokumentów aplikacyjnych do Urzędu Miasta Mikołów).

Oferty, które wpłyną po terminie do Urzędu Miasta, będą nieczytelne lub nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów określonych w punkcie VI nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania, będą informowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, których oferty nie będą spełniały wymagań zawartych w ogłoszeniu nie będą powiadamiane, natomiast będą mogły uzyskać telefoniczną informację w tej sprawie. Informacje związane z procedurą naboru udzielane będą w dniach i godzinach pracy Urzędu Miasta pod numerem (32) 3248410.