Informacja o wyniku naboru została usunięta ze względu na spełnienie minimalnego terminu publikacji, który wynosi trzy miesiące (art. 15 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.), osiągnięcie celu przetwarzania oraz zasadę ograniczonego przechowywania (art. 5 ust 1 lit. e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Burmistrz Mikołowa
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora
w Biurze Organizacji Pozarządowych

Praca w wymiarze 3/4 etatu po rozstrzygnięciu wyniku naboru od stycznia 2021 roku

Wymagania

I. Niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym:
 3. Udokumentowane co najmniej dwa lata doświadczenia w działalności o sektorze pozarządowym;
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych;
 5. Nieposzlakowana opinia;
 6. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;
 8. Dobra znajomość przepisów w zakresie wykonywanych zadań:
 • z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych i samorządu lokalnego;
 • ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1507);
 • ustawy prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 713);
 • ustawy o fundacjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1491).

II. Dodatkowe:

 1. Znajomość specyfiki pracy administracji publicznej;
 2. Znajomość modelu współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi;
 3. Znajomość modelu funkcjonowania rad działalności pożytku publicznego;
 4. Znajomość ustaw o finansach publicznych, prawa zamówień publicznych;
 5. Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne: umiejętności organizacyjne, komunikatywność i otwartość, duża samodzielność, kreatywność i wysokie umiejętności interpersonalne;
 6. Umiejętność pisania i redagowania pism urzędowych;
 7. Doświadczenie w organizowaniu m.in. spotkań, szkoleń, konferencji, warsztatów;
 8. Umiejętność pracy w zespole;
 9. Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office; 
 10. Dobra obsługa aplikacji w zakresie generatorów grafik oraz obróbki zdjęć;
 11. Posiadanie prawa jazdy kategorii B.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Udział w prowadzeniu spraw dotyczących współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi, w tym między innymi: 
  a) przygotowanie programu współpracy,
  b) przygotowanie umów dotacji, rozliczanie dotacji, przygotowanie materiałów sprawozdawczych w tym zakresie;
  c) organizacja szkoleń;
  d) bieżąca współpraca z organizacjami pozarządowymi; 
 2. Prowadzenie bieżących spraw związanych z działalnością Centrum Aktywności Społecznej w tym:
  a) organizacja pomocy księgowej, konsultacje projektu wniosku o dofinansowanie w zakresie działania centrum organizacji pozarządowych wolontariatu;
  b) promocja i wsparcie wolontariatu na terenie Gminy Mikołów;
  c) przygotowanie i realizacja projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych związanych z działalnością centrum.

IV. Informacja o warunkach zatrudnienia:

 1. Miejsce pracy: budynek przy ul. Jana Pawła II 4 - Centrum Aktywności Społecznej;
 2. Praca na jedną zmianę w wymiarze 3/4 etatu;
 3. Praca administracyjno-biurowa oraz praca w terenie - obszar Gminy Mikołów;
 4. Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych;
 5. Praca przy monitorze ekranowym;
 6. Możliwość wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych pracodawcy;
 7. Możliwość uczestniczenia w szkoleniach;
 8. Kandydat, który zostanie zatrudniony jest zobowiązany do doręczenia pracodawcy w ciągu 7 dni od dnia zatrudnienia - zaświadczenia o niekaralności z Ministerstwa Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Karny;
 9. Konieczność odbycia służby przygotowawczej zgodnie z art. 16 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1282).

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W listopadzie 2020 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej był niższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów;
 2. Zaświadczenie dokumentujące dwa lata doświadczenia w działalności o sektorze pozarządowym zawierające następujące dane:
  a) okres i tematyka wykonywanych czynności w ramach formy zaangażowania,
  b) dokładna i pełna nazwa organizacji pozarządowej,
  c) forma zaangażowania (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna, członkostwo, porozumienie o wolontariacie itp);
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - Załącznik Nr 1 ;
 4. CV;
 5. List motywacyjny;
 6. Formularz oświadczeń - Załącznik Nr 2 ;
 7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na oferowanym stanowisku - Załącznik Nr 3 ;
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (t.j. z 2019 r. poz. 1781) - Załącznik Nr 4 ;
 9. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
 10. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach.

Dokumenty można przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów, Rynek 16 lub składać w Urzędzie Miasta Mikołów, pokój nr 1 (Biuro Podawcze). Oferty muszą zawierać dopisek na kopercie ,,Oferta na stanowisko podinspektora w Biurze Organizacji Pozarządowych w Urzędzie Miasta Mikołów”. Termin składania i przesyłania ofert od dnia 08.12.2020 r. do dnia 21.12.2020 r. (decyduje data wpływu dokumentów aplikacyjnych do Urzędu Miasta Mikołów).

Oferty, które wpłyną po terminie do Urzędu Miasta, będą nieczytelne lub nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów określonych w punkcie VI nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania, będą informowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, których oferty nie będą spełniały wymagań zawartych w ogłoszeniu nie będą powiadamiane, natomiast będą mogły uzyskać telefoniczną informację w tej sprawie. Informacje związane z procedurą naboru udzielane będą w dniach i godzinach pracy Urzędu Miasta pod numerem (32) 3248410.