Uchwała Nr 4200/III/212/2019 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Mikołowa projekcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2031