Uchwała nr X/92/2019 z dnia 18.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mikołowa z tytułu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2018 rok